Regulamin serwisu Okazje.info

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Okazje.info (zwanego dalej „Porównywarką”) oraz Serwisów Partnerskich prowadzonych przez Okazje.info. Właścicelem Porównywarki oraz Serwisów Partnerskich jest Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-śródmieścia pod numerem KRS0000513788, posiadająca nr NIP 7252071227 oraz nr REGON 101681944 . Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Okazje.info, należy przez to rozumieć również Grupę Okazje sp. z o.o. w Łodzi.

  Serwisy Partnerskie:

  Serwisy internetowe prowadzone przez Okazje.info pod nastepującymi adresami:

  http://www.youshop.pl/
  http://www.youstyle.pl/
  http://www.youhome.pl/
  http://www.youfit.pl/
  http://www.youtrend.pl/

 2. Zarówno Porównywarka, jak i Serwisy Partnerskie nie prowadzą własnej działalności sprzedażowej, a jedynie prezentują oferty współpracujących sklepów internetowych (nazywanych dalej „Sklepami”), umożliwiając ich porównanie.
 3. Korzystanie z Porównywarki oraz z Serwisów Partnerskich oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Osoba korzystająca z serwisów nazywana jest dalej „Użytkownikiem”.
II. Korzystanie z serwisu
 1. Okazje.info umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert i informacji o produktach dostarczanych przez Sklepy oraz porównywanie cen ofert i produktów. Okazje.info pozwala też Użytkownikom na dodawanie opinii o sklepach internetowych, produktach i producentach oraz na wypowiadanie się na forum zgodnie z postanowieniami opisanymi w artykule III niniejszego regulaminu.
 2. Okazje.info nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, ani za przebieg transakcji między Sklepem a Użytkownikiem.
 3. Okazje.info nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane na stronach Porównywarki oraz na stronach Serwisów Partnerskich treści pochodzące z innych serwisów internetowych, w szczególności: porady, opinie, reklamy, czy treści multimedialne.
 4. Okazje.info dopełnia wszelkich starań, aby informacje ukazujące się w Porównywarce i w Serwisach Partnerskich były rzetelne i zgodne z prawdą. Okazje.info nie gwarantuje jednak ścisłości informacji przedstawionych na stronach tej domeny z informacją przedstawioną na stronach Sklepów.
 5. Domena Okazje.info oraz Serwisy Partnerskie zawierają linki do innych domen w Internecie, które są administrowane przez innych zarządców. Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen.
 6. Użytkownik może zgłaszać uwagi odnośnie nienależytego funkcjonowania Porównywarki lub Serwisów Partnerskich, wysyłając je na adres mailowy: kontakt@okazje.info.pl.
 7. Okazje.info oświadcza, że zawartość stron Porównywarki oraz Serwisów Partnerskich stanowi jego własność lub własność Sklepów i serwisów współpracujących i z tego względu podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować ani modyfikować zawartych na nich danych.
 8. Wykorzystanie danych umieszczonych w serwisie Porównywarce lub w Serwisach Partnerskich w celu osiągnięcia zysku przez inny serwis lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych wymaga pisemnego zezwolenia Okazje.info
III. Wypowiedzi użytkowników
 1. Wypowiedzią Użytkownika (zwaną dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Porównywarce lub Serwisie Partnerskim, w tym: wypowiedzi na forum Okazje.info, komentarze oraz oceny produktów i sklepów.
 2. Wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Pełną odpowiedzialność za Wypowiedzi umieszczane w serwisach należących do Okazje.info ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać w serwisach należących do Okazje.info Wypowiedzi mających na celu sztuczne podwyższenie/obniżenie wiarygodności Sklepów lub produktów własnych oraz konkurencji. W szczególności przez wielokrotne dodawanie opinii do produktów i ofert danego sklepu/producenta.
 4. Okazje.info zastrzega sobie prawo do usuwania lub edycji Wypowiedzi w sytuacjach gdy:
  1. wypowiedzi naruszają przepisy prawa i/lub dobre obyczaje, są wulgarne lub obraźliwe,
  2. zawierają dane osobowe lub teleadresowe,
  3. dotyczą/zawierają odnośniki do innego sklepu lub produktu niż opiniowany bądź innego serwisu niż Porównywarka lub Serwisy Partnerskie,
  4. zawierają treści reklamowe lub informacje o charakterze komercyjnym,
  5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzają w błąd bądź są niezgodne z punktem 3 niniejszego artykułu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie przez Okazje.info wszelkich informacji i Wypowiedzi zamieszczonych przez niego w Porównywarce i Serwisach Partnerskich oraz nadsyłanych do Okazje.info.
 6. Użytkownik podając adres e-mail przy rejestracji lub w celu skorzystania z innych funkcjonalności Okazje.info, alertów lub newslettera, zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.
IV. Ochrona prywatności
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia przez Okazje.info usług, prowadzenia akcji promocyjnych i działań marketingowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest Okazje.info.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i oznacza zgodę na świadczenie usługi. Dane Użytkowników i ich Wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia, w przypadkach określonych prawem, pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
V. Treści reklamowe
 1. Okazje.info nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych przez reklamodawców.
 2. Za naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z treścią zamieszczonej reklamy odpowiedzialny jest reklamodawca.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik korzysta z usług Okazje.info na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Porównywarki lub Serwisów Partnerskich, w szczególności dotyczących nieścisłości prezentowanych w nich informacji, informacji prezentowanych w Sklepach oraz przerw i błędów w funkcjonowaniu Porównywarki i Serwisów Partnerskich wynikających z przyczyn technicznych. Informacje zawarte na Porównywarki i Serwisów Partnerskich nie mogą być traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.
 2. Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cywilne, moralne lub materialne, mogące wynikać z posłużenia się jakąkolwiek informacją, zawartą na stronach Porównywarki lub Serwisów Partnerskich
 3. Okazje.info ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnie wybranym terminie. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać od momentu zamieszczenia go na stronach Porównywarki
No-cache: 0,0602 s. (app-you-2_0.1)